25 sierpnia 2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2012 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2012 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Załączniki:     Formularz do wykonywania prawa ...
25 sierpnia 2013
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Star Fitness Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 8 czerwca 2012 roku wpłynęło do Star Fitness S.A. żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2012 ...
25 sierpnia 2013
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Sebastian Gazda, posiadający 825.000 głosów, co stanowiło 55,00% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 38,64% ...
25 sierpnia 2013
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela
Raport 5/2012 na GPWInfoStrefa
25 sierpnia 2013
Zawiadomienie o zwiększeniu udziałów w liczbie głosów ogółem
Raport 1/2013 na GPWInfoStrefa
25 sierpnia 2013
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 marca 2013 r. wraz z projektami uchwał
Raport  2/2013 na GPWInfopStrefa  
25 sierpnia 2013
Korekta Raportu Bieżącego nr 1/2013 w sprawie zawiadomienia o zwiększeniu udziałów w liczbie głosów ogółem
Korekta rb nr 1/2013 na GPWInfoStrefa  
25 sierpnia 2013
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% w głosach w wyniku zawarcia porozumienia
Raport 5/2013 na GPWInfoStrefa
25 sierpnia 2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Star Fitness S.A. z dnia 11 marca 2013 r.
Raport 4/2013 na GPWInfoStrefa
25 sierpnia 2013
Przekroczenie progu 75% w głosach w wyniku zawarcia porozumienia – korekta
Raport 5/2013 na GPWInfoStrefa
25 sierpnia 2013
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.07.2013 r. wraz z projektami uchwał
Raport 6/2013 na GPWInfoStrefa
25 sierpnia 2013
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% w głosach w wyniku zawarcia porozumienia – aktualizacja
Raport 7/2013 na GPWInfoStrefa
25 sierpnia 2013
Zmiana porządku obrad ZWZ
Raport 8/2013 na GPWInfoStrefa
25 sierpnia 2013
Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1%
Raport 9/2013 na GPWInfoStrefa
25 sierpnia 2013
Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1%
Raport 9/2013 na GPWInfoStrefa
25 sierpnia 2013
Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% oraz o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Raport 10/2013 na GPWInfoStrefa
9 czerwca 2013
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów
Raport 11/2013 na GPWInfoStrefa