10 listopada 2017
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016/2017 r.
Link do raportu
4 listopada 2017
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że do siedziby Emitenta wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożona przez Pana Macieja Dufrata. Zarząd Star Fitness S.A. dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, jaki Pan Maciej Dufrat wniósł w okresie sprawowania ...
30 października 2017
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016/2017 r.
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że raport roczny Spółki za 2016/2017 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 30 października 2017 roku (raportem bieżącym nr 21/2017 z dnia 17 października 2017 r.) zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2017 roku. ...
17 października 2017
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016/2017 r.
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że raport roczny Spółki za 2016/2017 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 16 października 2017 roku (raportem bieżącym nr 20/2017 z dnia 26 września 2017 r.) zostanie opublikowany w dniu 30 października 2017 roku. ...
17 września 2017
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016/2017 r.
Link do raportu
13 września 2017
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016/2017 r.
Link do raportu
26 sierpnia 2017
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016/2017 r.
Link do raportu
25 sierpnia 2017
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że do siedziby Emitenta wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pani Pauliny Sommerrey. Zarząd Star Fitness S.A. dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, jaki Pani Paulina Sommerrey wniosła w okresie sprawowania funkcji ...
17 sierpnia 2017
Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. (I kwartał roku obrotowego)
Link
17 sierpnia 2017
Naruszenie zasady „Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect” STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA
Link
17 sierpnia 2017
Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki Star Fitness SA. STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA
Link
7 lipca 2017
Rezygnacja Członków Zarządu Star Fitness S.A.
Zarząd Star Fitness S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o złożeniu przez dotychczasowego Wiceprezesa Spółki – Pana Szymona Kolasińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Zarząd informuje również, że w dniu dzisiejszym przyjął do wiadomości ...
25 czerwca 2017
Korekta do raportu kwartalnego za V kwartał 2016 r.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r./V kwartał przedłużonego roku obrotowego 2016, przekazanego pierwotnie w dniu 21 maja 2017 r. Korekta obejmuje rozszerzenie treści pkt IV – ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, ...
23 maja 2017
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd Star Fitness S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23.05.2017 r. zawarł ze spółką INC S.A. porozumienie na mocy którego rozwiązaniu uległa umowa w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy przez INC S.A. na rzecz Spółki. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem 23 maja 2017 roku. Podstawa prawna: ...
21 maja 2017
Raport kwartalny za V kwartał 2016 r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za V kwartał 2016 r. Link
21 maja 2017
Informacja zgodna z pkt 16a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w związku z opóźnieniem w przekazaniu raportu kwartalnego
Zarząd Spółki Star Fitness S.A., działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że w wyniku nieumyślnego przeoczenia Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie terminowego przekazania raportu okresowego za V kwartał 2016 r. zgodnie z ...
20 lutego 2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2017 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2017 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się przy ul. Kopanina 54/56 w Poznaniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 ...
14 lutego 2017
Raport kwartalny za IV kwartał 2016r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za IV kwartał 2016 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku ...
14 lutego 2017
Informacja zgodna z pkt 16a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w związku z opóźnieniem w przekazaniu raportu kwartalnego
Zarząd Spółki Star Fitness S.A., działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że w wyniku nieumyślnego przeoczenia Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie terminowego przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2016 r. zgodnie z ...
30 stycznia 2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
Zarząd Spółki Star Fitness S. A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach: • raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 13 lutego 2017 roku • raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 roku • raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 13 ...