10 listopada 2016
Raport okresowy za III kwartał 2016r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za III kwartał 2016 r. Link do raportu
16 sierpnia 2016
Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za II kwartał 2016 r. Link
11 sierpnia 2016
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 50%
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Star Fitness S.A. informuje, iż w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ...
9 sierpnia 2016
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IIQ 2016
Zarząd Star Fitness S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za IIQ 2016 r. Pierwotny termin przekazania raportu okresowego Spółki za IIQ 2016 r. wyznaczony był na dzień 12 sierpnia 2016 r. (zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.). Spółka opublikuje raport okresowy za rok ...
4 sierpnia 2016
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 12.07.2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na ...
3 sierpnia 2016
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 sierpnia 2016 r.
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 sierpnia 2016 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym ...
6 lipca 2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.08.2016 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.08.2016 r. o godz. 12:00. w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ...
30 czerwca 2016
Raport roczny za 2015 rok
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Link
30 czerwca 2016
Informacja o wynikach finansowych Star Fitness S.A. – weryfikacja niezaudytowanych wyników finansowych
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. dokonuje weryfikacji niezaudytowanych danych finansowych zamieszonych w raporcie nr 4/2016 z dnia 12.02.2016 r. Nieaudytowane wyniki finansowe za 2015 r. STAR FITNESS S.A. wynosiły: – Przychody netto ze sprzedaży: 20.643.131,69 zł – Zysk netto: 104.478,66 zł – Wskaźnik ...
6 czerwca 2016
Wniesienie aportu znaku towarowego – uzupełnienie i korekta raportu 2/2016
W związku ze zmianą uchwały nr 4 z dnia 11.03.2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Star Fitness S.A. oraz wpłynięciem do Emitenta umowy ze spółką Spourlili Investments Limited Zarząd Spółki dokonuje korekty i uzupełnienia raportu nr 2/2016 r. Korekta polega na uzupełnieniu i zmianie treści raportu ...
6 czerwca 2016
Zamknięcie subskrypcji akcji serii I oraz K
W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz K, wyemitowanych na podstawie: – Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 grudnia 2015 r, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji ...
1 czerwca 2016
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 r.
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że raport roczny Spółki za 2015 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 3 czerwca 2016 roku (raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 30 maja 2016 r.) zostanie opublikowany w dniu 30 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: §6 ...
30 maja 2016
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że raport roczny Spółki za 2015 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 1 czerwca 2016 roku (raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.) zostanie opublikowany w dniu 3 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: §6 ...
24 maja 2016
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 marca 2016 r.
Zarząd Star Fitness S.A. (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 11 marca 2016 roku, informuje, że w treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 marca 2016 roku, wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Podano, że „umowy objęcia akcji z ...
16 maja 2016
Raport okresowy za I kw. 2016 r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za I kwartał 2016 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku ...
11 maja 2016
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IQ 2016
Zarząd Star Fitness S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za IQ 2016r. Pierwotny termin przekazania raportu okresowego Spółki za IQ 2016 r. wyznaczony był na dzień 13 maja 2016 r. (zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.). Spółka opublikuje raport okresowy za rok IQ ...
11 marca 2016
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 marca 2016 r.
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 marca 2016 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w ...
24 lutego 2016
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Star Fitness S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Star Fitness S.A. zwołane na 24 lutego 2016 roku, podjęło uchwałę (w załączniku) w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Star Fitness S.A. nastąpi 11 marca 2016 ...
12 lutego 2016
Raport okresowy za IV kw. 2015 r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za IV kwartał 2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku ...
12 lutego 2016
Informacja o wynikach finansowych STAR FITNESS S.A. – weryfikacja prognozy wyników finansowych
Zarząd Spółki STAR FITNESS S.A. dokonuje weryfikacji prognozy finansowej zamieszczonej w raporcie bieżącym z dnia 23 grudnia 2015 r. Przedstawiona prognoza przewidywała następujące wyniki na koniec 2015 r.: – Przychody netto ze sprzedaży: 20.363.157 zł – Zysk netto: 112.452 zł – Wskaźnik EBITDA: ...
28 stycznia 2016
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.02.2016 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.02.2016 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bolesława Krzywoustego 72 w Poznaniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez ...
28 stycznia 2016
Aport znaku towarowego
Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki podpisana umowa, na podstawie której nastąpiło objęcie akcji serii I i wniesienie do spółki znaku towarowego „STAR FITNESS”, wynikającego ze zgłoszenia w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), numer znaku towarowego: ...
18 stycznia 2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach: • raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 12 lutego 2016 roku; • raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 roku; • raport roczny za 2015 r. – 1 czerwca 2016 ...