25 sierpnia 2013
STAR FITNESS SA wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że w dniu 06.12.2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji ...
25 sierpnia 2013
STAR FITNESS SA wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji i PDA
Zarząd Spółki informuje, że Zarząd GPW w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1503/2011 z dnia 13.12.2011 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: a) 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Star Fitness S.A. o wartości ...
25 sierpnia 2013
STAR FITNESS SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C
Zarząd Spółki informuje, że Zarząd GPW uchwałą nr 1523/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. postanowił określić dzień 20 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 385.000 (trzystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii ...
25 sierpnia 2013
STAR FITNESS SA podwyższenie prognoz finansowych
Zarząd spółki Star Fitness S.A. informuje o podwyższeniu prognoz wyników finansowych na 2011 rok zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 5 grudnia 2011 roku. Zarząd podjął powyższą decyzję na podstawie analizy i podsumowania wyników działalności Spółki po trzech kwartałach 2011 roku ...
25 sierpnia 2013
STAR FITNESS SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.
Zarząd Spółki STAR FITNESS S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach: – za IV kw. 2011r. – dnia 14 lutego 2012r. – za I kw. 2012r. – dnia 15 maja 2012r. – za II kw. 2012r. – dnia 14 sierpnia 2012 r. – za III kw. ...
25 sierpnia 2013
STAR FITNESS SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Zarząd STAR FITNESS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego ...
25 sierpnia 2013
STAR FITNESS SA realizacja kontraktu na wyposażenie klubu fitness
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że w dniu 03.02.2012 r. Emitent zakończył realizację kontraktu, w ramach którego wyposaży w sprzęt nowo powstający klub fitness w Olsztynie działający pod nazwą Planeta Formy (www.planetaformy.pl). W ramach kontraktu Spółka Star Fitness S.A. zapewniła usługi oraz ...
25 sierpnia 2013
STAR FITNESS SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C
Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 112/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. postanowił określić dzień 10 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect: – 385.000 (trzystu osiemdziesięciu ...
25 sierpnia 2013
STAR FITNESS SA podpisanie umowy ramowej na dostawę sprzętu fitness
Zarząd Spółki informuje, że zawarł umowę ramową ze spółką Fabryka Formy S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowa dotyczy kompleksowej usługi w zakresie przygotowania i wyposażenia klubów fitness. Szacunkowa wartość usługi, obejmująca dostarczenie i instalację przez Star Fitness na rzecz Fabryka ...
25 sierpnia 2013
Raport okresowy za IV kwartał 2011
Zarząd Star Fitness S.A. przedstawia w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: ...
25 sierpnia 2013
STAR FITNESS SA realizacja kontraktu na wyposażenie klubu fitness
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że Emitent zakończył realizację kontraktu, w ramach którego wyposaży w sprzęt nowo powstający klub fitness we Wrześni działający pod nazwą Perfect Body (http://perfectbodyfitness.pl/). W ramach kontraktu Spółka Star Fitness S.A. zapewniła usługi oraz sprzęt ...
25 sierpnia 2013
Podpisanie umowy z producentem sprzętu cardio
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że konsekwentnie realizując strategię rozwoju Spółki, w dniu 7 marca 2012 r. podpisał z tajwańską firmą Dinli Metal Industrial Co., Ltd. dwuletni kontrakt na produkcje sprzętu cardio. Na mocy podpisanej umowy, jeszcze w tym roku Star Fitness S.A. wprowadzi na polski rynek ...
25 sierpnia 2013
Zmiana prognoz wyników finansowych na rok 2012
Z uwagi na rozwój działalności Spółki i wejście w nowe segmenty rynku Zarząd Star Fitness S.A. zdecydował o zaktualizowaniu prognoz wyników finansowych na rok 2012. Obszerniejsze założenie będące podstawą dokonania zmiany prognozowanych pozycji oraz elementy zmienionej strategii Spółki ...
25 sierpnia 2013
Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Załączniki: ...
25 sierpnia 2013
Wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect.
Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 460/2012 z dnia 18 maja 2012 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki STAR ...
25 sierpnia 2013
Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. – korekta
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. koryguje raport nr 10/2012, w którym w raporcie okresowy za I kwartał 2012 roku omyłkowo błędnie oznaczono daty w nagłówkach tabel z wybranymi danymi finansowymi. Zarząd Spółki Star Fitness S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku ...
25 sierpnia 2013
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 491/2012 z dnia 25 maja 2012 r. postanowił określić dzień 30 maja 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 250.000 (dwustu pięćdziesięciu ...
25 sierpnia 2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2012 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2012 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Opóźnienie ogłoszenia było spowodowane problemami z ...
25 sierpnia 2013
Raport Roczny za 2011 rok
Zarząd STAR FITNESS SA przekazuje, w załączeniu, roczny raport Spółki za rok 2011, sporządzony za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym ...
25 sierpnia 2013
Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2012 r. punktu dotyczący "Zmiana Statutu Spółki" oraz "Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statut Spółki", ...
25 sierpnia 2013
Informacja zgodnie z zasadą 16a Dobrych Praktyk
Zarząd Spółki informuje, że w wyniku zaistniałego problemu technicznego, raport bieżący nr 14/2012 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2012 r. wraz z projektami uchwał, został przekazany poprzez system EBI z naruszeniem terminu wynikającego z Regulaminu, tj. na 25 ...
25 sierpnia 2013
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Star Fitness Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 8 czerwca 2012 roku wpłynęło do Star Fitness S.A. żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2012 ...
25 sierpnia 2013
Raport Roczny za 2011 rok
Zarząd STAR FITNESS SA przekazuje, w załączeniu, roczny raport Spółki za rok 2011, sporządzony za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym ...
25 sierpnia 2013
Podpisanie umowy kompleksowego wyposażenia klubu fitness.
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że do siedziby Emitent wpłynęła podpisana umowa z firmą Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o. dotycząca sprzedaży urządzeń fitness za kwotę netto 612.265,15 tys. zł. (182.924,07 tys. USD po kursie USP/PLN 3,3471) powiększoną o 140.820,98 tys. zł tytułem podatku VAT. ...
25 sierpnia 2013
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku. Opóźnienie ogłoszenia było spowodowane problemami z dostępem do systemu EBI, a także z brakiem mozliwości załączenia plików pdf z treścią uchwał, ...
25 sierpnia 2013
Informacja o wypłacie dywidendy
W związku z podjęciem uchwały o wypłacie dywidendy, Zarząd Star Fitness S.A. informuje o warunkach i terminach wypłaty dywidendy: wysokość dywidendy – 138.500,00 zł wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję – 0,10 zł liczba akcji objętych dywidendą – 1.385.000 sztuk dzień dywidendy ...
25 sierpnia 2013
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku – KOREKTA
W związku z brakiem możliwości załączenia w raporcie EBI nr 20/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. plików pdf z treścią uchwał, Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje korektę wskazanego raportu. W załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku. ...
25 sierpnia 2013
Prognoza wyników finansowych i strategia rozwoju Spółki
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zmian w założeniach strategii Spółki oraz prognozy wyników finansowych na lata 2012 – 2014. Zarząd Spółki podkreśla, że kluczowymi elementami strategii działań na najbliższe lata są: dalszy ...
25 sierpnia 2013
Podpisanie umowy kompleksowego wyposażenia klubu fitness
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że do siedziby Emitent wpłynęła podpisana umowa z firmą Active Sp. z o.o. dotycząca sprzedaży urządzeń fitness za kwotę netto 401.672,00 tys. zł (118.000,00 tys. USD po kursie USP/PLN 3,4040). Ponadto zgodnie z postanowieniami umowy do dnia 11 lipca 2012 roku Kupujący wpłaci ...
25 sierpnia 2013
Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A na akcje zwykłe na okaziciela
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że działając na wniosek akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych podjął uchwałę o dokonaniu zamiany 750.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela. Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w ...
24 sierpnia 2013
Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego II kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku ...
24 sierpnia 2013
Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego II kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku ...
24 sierpnia 2013
Podpisanie umowy sprzedaży sprzętu fitness
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że do siedziby Emitenta ("Sprzedający") wpłynęła podpisana umowa z firmą G&G Grzenkowicz Spółka Jawna z siedzibą w Chmielnie ("Kupujący") dotycząca sprzedaży, wraz z transportem i montażem, urządzeń fitness za kwotę netto 139 348,43 USD. Wskazana ...
24 sierpnia 2013
Informacje podsumowujące subskrybcję akcji serii D
W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Star Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30.06.2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji ...
24 sierpnia 2013
Podpisanie umowy na dostawę sprzętu fitness
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że do siedziby Emitenta ("Sprzedający") wpłynęła podpisana umowa z firmą Benefit Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący") dotycząca sprzedaży sprzętu fitness za kwotę netto 2.712.766,76 zł powiększoną o należną wartość podatku VAT. ...
24 sierpnia 2013
Podpisanie umowy na dostawę sprzętu fitness
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że do siedziby Emitenta ("Sprzedający") wpłynęła podpisana umowa z firmą Benefit Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący") dotycząca sprzedaży sprzętu fitness za kwotę netto 2.712.766,76 zł powiększoną o należną wartość podatku VAT. ...
24 sierpnia 2013
Raport okresowy za III kwartał 2012
Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego III kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku ...
24 sierpnia 2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki
Zarząd Star Fitness S.A. (Spółka) informuje, że do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 1.12.2012 r., o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 165.300,00 zł, w drodze emisji 268.000 ...
24 sierpnia 2013
Podpisanie umowy sprzedaży sprzętu fitness
Zarząd Star Fitness S.A. informuje, że do siedziby Emitenta ("Sprzedający") wpłynęła podpisana umowa z Panem Andrzejem Kościelskim ("Kupujący") dotycząca sprzedaży sprzętu fitness za kwotę netto 410.799,58 zł. Wskazana wartość zostanie ponadto powiększona o wartość podatku VAT w wysokości ...
24 sierpnia 2013
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Raport 1/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Korekta prognozy wyników finansowych
Raport 2/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Raport okresowy za IV kwartał 2012
Raport 3/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Zwołanie NWZA
Raport 4/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Informacja dotycząca zamierzonych zmian statutu spółki
Raport 5/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Memorandum inwestycyjne zawarte z Benefit Systems S.A.
Raport 6/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Podpisanie umowy pożyczki
Raport 7/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Zawarcie umowy aneksu do memorandum inwestycyjnego
Raport 8/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Uchwały podjęte przez NWZA
Raport 9/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Raport 10/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Aneks do memorandum inwestycyjnego
Raport 11/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii A i D
Raport nr 12/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Zawarcie aneksu do memorandum inwestycyjnego
Raport 13/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Podpisanie umów kredytowych
Raport 14/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki STAR FITNESS SA
Raport 14/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji serii A i D
Raport 15/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy wiodącymi akcjonariuszami Emitenta a Benefit Systems SA
Raport 16/2013 naq GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.
Raport 17/2013 na GPWInfostrefa
24 sierpnia 2013
Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.
Raport 17/2013 na GPWInfostrefa
24 sierpnia 2013
Korekta raportu okresowego nr 17/2013
Raport 18/2013 na GPW Infostrefa
24 sierpnia 2013
Raport Roczny za rok 2012
Raport 19/2013 na GPWInfostrefa
24 sierpnia 2013
Korekta Raportu rocznego za rok 2012
Raport 20/2013 na GPWInfostrefa
24 sierpnia 2013
Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
Raport 21/2013 na GPWInfostrefa
24 sierpnia 2013
Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E
Raport 22/2013 na GPWInfostrefa
24 sierpnia 2013
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w składzie rady nadzorczej
Raport 23/2013 na GPWInfostrefa
24 sierpnia 2013
Raport roczny za rok 2012 – korekta
Raport 24/2013 na GPWInfostrefa
24 sierpnia 2013
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.07.2013 r. wraz z projektami uchwał
Raport 25/2013 na GPWInfostrefa
24 sierpnia 2013
Zmiana porządku obrad ZWZ
Raport 26/2013 na GPWInfosfera
24 sierpnia 2013
Informacja dotycząca zamierzonych zmian statutu spółki
Raport 27/2013 na GPWInfostrefa
24 sierpnia 2013
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 29 lipca 2013 roku
Raport 28/2013 na GPWInfoStrefa
24 sierpnia 2013
Podpisanie umowy sprzedaży sprzętu fitness
Raport 29/2013 GPWInfoStrefa
9 czerwca 2013
Raport okresowy za II kwartał 2013 r.
Raport 30/2013 GPWInfoStrefa