25 czerwca 2017
Korekta do raportu kwartalnego za V kwartał 2016 r.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r./V kwartał przedłużonego roku obrotowego 2016, przekazanego pierwotnie w dniu 21 maja 2017 r. Korekta obejmuje rozszerzenie treści pkt IV – ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, ...
23 maja 2017
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd Star Fitness S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23.05.2017 r. zawarł ze spółką INC S.A. porozumienie na mocy którego rozwiązaniu uległa umowa w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy przez INC S.A. na rzecz Spółki. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem 23 maja 2017 roku. Podstawa prawna: ...
21 maja 2017
Raport kwartalny za V kwartał 2016 r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za V kwartał 2016 r. Link
21 maja 2017
Informacja zgodna z pkt 16a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w związku z opóźnieniem w przekazaniu raportu kwartalnego
Zarząd Spółki Star Fitness S.A., działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że w wyniku nieumyślnego przeoczenia Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie terminowego przekazania raportu okresowego za V kwartał 2016 r. zgodnie z ...
20 lutego 2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2017 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.03.2017 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się przy ul. Kopanina 54/56 w Poznaniu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 ...
14 lutego 2017
Raport kwartalny za IV kwartał 2016r.
Zarząd spółki Star Fitness S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego za IV kwartał 2016 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku ...
14 lutego 2017
Informacja zgodna z pkt 16a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w związku z opóźnieniem w przekazaniu raportu kwartalnego
Zarząd Spółki Star Fitness S.A., działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że w wyniku nieumyślnego przeoczenia Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie terminowego przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2016 r. zgodnie z ...
30 stycznia 2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
Zarząd Spółki Star Fitness S. A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach: • raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 13 lutego 2017 roku • raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 roku • raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 13 ...