Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 

Zarząd Star Fitness S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 lutego 2015 r. dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej kwoty 193.600,00 zł do kwoty 985.385,70 zł, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i H. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 985.385,70 zł i dzieli się na 9.853.857 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a. 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c. 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
d. 268.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e. 283.000 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
f. 735.000 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
g. 7.142.857 (siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
h. 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 9.853.857.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Link do raportu


Warning: Illegal string offset 'echo' in /wp-content/plugins/download-attachments/includes/shortcodes.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'title' in /wp-content/plugins/download-attachments/includes/shortcodes.php on line 69

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /wp-content/plugins/download-attachments/includes/shortcodes.php on line 69

Warning: Illegal string offset 'title' in /wp-content/plugins/download-attachments/includes/shortcodes.php on line 72
Powrót do listy